سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

اطلاعات تماس مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاعات تماس مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران

دکتر مهدی محمدی
88498405
88498405
مهندس رضا باقری اصل
88498406
88498376
دکتر امیر ناظمی
88498405
88498375
مهندس سجاد فلاح
88498406
88498376
معاون دولت الکترونیک
مهندس حمید رضا هادی پور
88386271
88498412
معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
مهندس سید هادی سجادی
84802900
88529024
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
دکتر حسین ملک
88498412
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات
دکتر عبدالرضا بهادری فرد
88498414
88498414
مدیر کل حراست
مهندس حمید خوانساری
88114339
88498422
مدیر کل دفتر حقوقی
رجبعلی احمدی دونچالی
88498417
88114354
مدیرکل دفتر رئیس سازمان، روابط عمومی و اموربین الملل
علی شایان مهر
88498402
88498403
ذیحساب و مدیر کل امور مالی
محمد مهدی اشرف پور
88386286
88386286
مدیر کل اداره توسعه خدمات دولت الکترونیک
مهندس هادی فرقانی
88115898
88115812
مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی
مهندس مازیار مباشری
88386305
88498412
مدیر كل نظام مدیریت امنیت اطلاعات
مهندس بیتا کیامهر
84802700
84802760
رییس مركز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات
مهندس علی اصغر انصاری
88115949
مدیر کل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات
مهندس هادی ملكی پرست
84802950
84803150
مدیر کل مدیریت یکپارچه سازی شبکه ملی اطلاعات
مهندس بهنام ولی زاده
84802669
84803350
مدیر کل توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات
مهندس آرش فنایی
84803054
84803054
مدیر کل مدیریت و توسعه نرم افزارهای بومی آزاد/متن باز
مهندس محمدرضا فروزنده دوست
84802800
84802861
سرپرست معاونت خدمات ابری
مهندس امیر حسین بروجردیان
84802600
84802600
مدیر کل اداره کل تدارکاتی و پشتیبانی
دکتر امیر خاکپور مقدم
88498387
88386287
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
مهندس مهران شیرازی
88498402
88498403
معاون مدیركل دفتر رییس سازمان، روابط عمومی و امور بین الملل
مهندس حسن یوسفی
88498419
88498418
مدیركل دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الكترونیكی
مهندس شهلا اصولی
88115874
88498412
مدیركل راهبردها و توسعه و سیاست ها
مهندس مهرنوش اهوازی