اخبار

در اجرای مواد 67 و 69 قانون برنامه ششم توسعه چهار خدمت سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی و ایجاد وحدت رویه نشست بین دستگاه‌های اجرایی اصلی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌ و پرورش ، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و سایر ذینفعان برگزار شد. ادامه خبر

توصیه های ارتقاء امنیت برای توزیع کنندگان برنامه های سامانه ها هوشمند

پیش نویس لایحه "حمایت از داده ها وحریم خصوصی در فضای مجازی"

پیشخوان خدمات الکترونیکی پیشخوان خدمات الکترونیکی

رویدادها رویدادها

گالری گالری