تاریخچه سازمان فناوری اطلاعات تاریخچه سازمان فناوری اطلاعات

سازمان فناوري اطلاعات ايران در يك نگاه

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روز افزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های رایانه ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه های كاربردي داخلي و خارجي تحت عنوان"امورديتا"از سال1370 به عنوان يكي از قسمتهاي زيرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به كار كرد.

هم زمان با تغيير نام وزارت  پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال1382 ، تغييراتي در سطح شركتهاي تابعه رخ داد. در اين رابطه امور ارتباطات ديتا ضمن تغيير هويت در تابستان 1383 به" شركت ارتباطات داده ها " تغيير نام يافت و در تابستان1384 با توجه به توسعه اهداف وماموريتهاي شركت ، نام آن به"شركت فناوري اطلاعات " تغيير نمود. در سال 1387 در راستاي اجراي اصل44 قانون اساسي ، اين شركت ضمن تفكيک از شركت مخابرات ايران ، نام " شركت فناوري اطلاعات ايران " برآن نهاده و از مهر ماه1389به منظور انتزاع فعاليتهاي حاكميتي و سياست گذاري از شركتهاي دولتي، شركت فناوري اطلاعات ايران به دليل وظايف حاكميني مطرح در اساس نامه خود، از شكل شركت دولتي به موسسه دولتي تغيير ماهيت داد و عنوان آن به سازمان فناوري اطلاعات ايران اصلاح گرديد و بدين ترتيب اولين نهاد حاكميتي فناوري اطلاعات در ايران متولد شد.

ماموريت:

سازمان فناوري اطلاعات ايران نهادي است دولتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه با ايجاد و بكارگيري سازوكارهاي لازم، حوزه ي فناوري اطلاعات كشور از بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي را از طريق اعمال سياست ها، مقررات، استاندارد ها و ... بر پايه مصاح، منافع و امنيت ملي و عمومي، سازماندهي، هدايت و راهبري و كنترل مي نمايد و به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران منافع و مصالح ملي و سياست هاي ابلاغي در حوزه فناوري اطلاعات را از طريق نهادها و مجامع بين المللي ذيربط پيگيري مي نمايد. ماموريت اين سازمان عبارت است از : هدف گذاري، هدايت، نظارت راهبردي، ساماندهي و توسعه امن، ايمن و پايدارفناوري اطلاعات كشور در راستاي تامين منافع، مصالح، امنيت ملي، رفاه عمومي و توسعه همه جانبه و پايداركشور