خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

درگاه شناسنامه خدمت

پایش شاخص های زیر ساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کد : 13061712000

مدیریت و راهبری فنی و تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه های اجرایی

کد : 13061709000

تدوین استاندارد ها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات

کد : 13061400000

فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه

کد : 13091710000

فراهم کردن و توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد به اطلاعات

کد : 13091713000

صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات

کد : 13061401000

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

کد : 13061711000

ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا

کد : 13061714000

تامین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان

کد : 13091716000

مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

کد : 13061402000

مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات

کد : 13061717000

مدیریت و راهبری فنی مراکز داده دولت

کد : 13061715000