سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معاونین معاونین

مهندس حمید رضا هادی پور

معاون دولت الکترونیک

88386271

88498412

دکتر عبدالرضا بهادری فرد

معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات
مدارک اخذ شده:
- دکتری مدیریت با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه روسیه
- کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
- کارشناس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران
- دیپلم اقتصاد
سوابق حرفه ای:
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی
معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
مدیر نیروی انسانی سازمان
مدیرکل تدارکاتی و پشتیبانی
ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان

88498414

88498414

مهندس سید هادی سجادی

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

84802900

88529024

مهندس امیرحسین بروجردیان

سرپرست معاونت خدمات ابری

84802600 

84802652 

دکتر حسین ملک

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

88498412