مزایده/مناقصه

کد فراخوان نوع انتشار نوع مناقصه/مزایده نوع فراخوان موضوع تاریخ درج آگهی در روزنامه مشاهده
96/7 فراخوان فنی مناقصه عمومی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7 1396/10/18
96/5 فراخوان فنی مناقصه عمومی تجديد فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/5 1396/10/13
96/6 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6 1396/10/13
- فراخوان فنی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در زمینه بررسی طرح های سرمایه گذاری تهیه مدل تجاری، ارائه الگوهای مشارکتی (PPP)، Feasibility study 1396/10/04
96/9 فراخوان عمومی مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی 96/9 1396/09/26
96/10 فراخوان عمومی مناقصه عمومی (انجام امور خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی) 1396/09/25
96/8 فراخوان عمومی مناقصه عمومی (انجام امور خدمات خودرویی بصورت حجمی) 1396/09/25
96/6 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/6 1396/08/14
96/5 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی ساده جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/5 1396/08/14
96/7 فراخوان فنی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 96/7 1396/08/13