سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مرکز دانلود

فایلهای مربوط به کارگاه آموزشی "مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در تئوری و عمل"

تاریخ : 1394/05/21

فایلهای مربوط به کارگاه آموزشی "ابزارهای دولت الکترونیکی"

تاریخ : 1394/05/12

فایل مربوط به نشست مدیران کل فناوری اطلاعات استانها

تاریخ : 1394/03/09