سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

میز خدمت میز خدمت

service-picture

ارائه گواهی ارزیابی امنیتی محصولات

service-picture

ارائه گواهی فعالیت آزمایشگاه در حوزه ارزیابی امنیتی محصولات

service-picture

ارائه گواهی فعالیت در حوزه خدمات افتا

service-picture

کدگذاری و شناسایی اشیا

service-picture

مدیریت و ساماندهی منابع عددی اینترنتی در کشور

service-picture

ثبت آدرس های اینترنتی

service-picture

راهبری و ارایه خدمات مراکز داده