سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

مدیریت عملکرد مدیریت عملکرد

شرح وظایف و معرفی دفتر مدیریت عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران

دفتر مدیریت عملکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران، از واحدهای ستادی و زیر مجموعه ریاست محترم سازمان می باشد . وظایف اصلی این دفتر در بخشهای ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات بشرح ذیل خلاصه می گردد. ارزیابی واحدهای تابعه سازمان از طریق شاخص های عمومی و اختصاصی تدوین شده،بازرسی موردی و یا دوره ای و بررسی شکایات واصله و ارسال پاسخ به متقاضی از جمله اقداماتی است که در این دفتر صورت می پذیرد.

ارزیابی عملکرد

 • استقرار نظام جامع مديريت عملكرد ( مشتمل بر سه سطح ؛ سازمان ، مديران و كارمندان) بر اساس فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط .
 • همكاري در تهيه و تدوين برنامه راهبردي و برنامه هاي عملياتي سالانه سازمان از طريق اعمال مديريت واحد .
 • تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديران و كارمندان بر اساس بازرسي هاي انجام شده و اعمال نتايج حاصله در ارزيابي عملكرد آنها.

بازرسی

 • تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي سازمان براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد اقدام كنندگان با اهداف برنامه ها، دستورالعملها، ضوابط وشاخصهاي مورد ارزيابي سازمان.
 • بازرسي از عملكرد مديران و كارمندان
 • برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول 88 و90 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي سازمان و رسانه هاي جمعي و مطبوعات.
 • كشف سوء جريان و مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش هاي لازم به بالاترين مقام اجرايي سازمان و ساير مراجع ذيربط.
 • نظارت مستمر بر معاملات و مناقصات در سطح سازمان و تهیه گزارش های لازم.

پاسخگوئی به شکایات

 • استقرار نظام ارتباطات مردمي در سطح سازمان بر اساس فصل سوم و پنجم قانون مديريت و خدمات كشوري و نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات.
 • استقرار سامانه الكترونيكي ارتباط مردم و دولت (سامد) در سطح سازمان و فراهم نمودن ارتباط سامد با ساير اتوماسيون هاي سازمان متبوع و روز آمدن نمودن آن.
 • پيش بيني تمهيدات لازم جهت برقراري ارتباط و تعامل دو سويه بين مردم و سازمان و دريافت موارد مردمي از قبيل: درخواست، شكايات، پيشنهاد، طرح، ايده، گزارش و تقدير و تشكر در ملاقات هاي چهره به چهره مردم با مقامات عالي سازمان و يا مراجعه حضوري و غير حضوري در بستر سامد و ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضيان براي مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري و سامد.
 • تهيه گزارش هاي ادواري و موردي در ارتباط با موضوعات ارزيابي عملكرد، پاسخگويي و رسيدگي به شكايات(ارتباطات مردمي) و بازرسي براي اطلاع بالاترين مقام اجرايي سازمان و مركز بازرسي و ساير مراجع ذيربط.
 • بررسي شكواييه ها، اسناد و مدارك و پرونده هاي واصله از مراجع نظارتي با توجه به قوانين و مقررات و اعلام گزارش.

نحوه ارتباط با دفتر مدیریت عملکرد سازمان فناوری اطلاعات:88115881