سازمان فناوری اطلاعات ایران

لطفا گوشی خود را به حالت عمودی بازگردانید

Skip to Content

معاونین معاونین

مهندس حمید رضا هادی پور

معاون دولت الکترونیک

88386271

88498412

دکتر سروش قاضی نوری

معاون توسعه سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات

88498412

مهندس سید هادی سجادی

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

84802900

88529024

دکتر حسین ملک

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی

88498412

دکتر عبدالرضا بهادری فرد

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات

88498414

88498414